شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

1-دولتی

2-خصوصی

3-مشارکتی

آموزش های دولتی – مشارکتی:

   به لحاظ نحوه نظارت و مدیریت اجرای دوره های آموزشی، اجرای آموزش های فنی و حرفه ای معمولاً  به دو روش دولتی و خصوصی(آموزشگاه های آزاد) انجام می شود و روش مدیریت و نظارت آموزشی دولتی نیز در روش اجرا به چند صورت انجام می شود که در جدول ذیل تشریح شده است:

انواع آموزش

تعریف نوع آموزش

دولتی

  این آموزش ها صرفاً در محل مراکز ثابت دولتی و شعب شهری برگزار و کلیه نهاده های 10 گانه آموزشی توسط سازمان تامین می شود.

مشارکتی نوع 1

  این آموزش ها در خارج از محل مراکز ثابت و شعب برگزار و سازمان از بین نهاده های ده گانه آموزشی صرفاً نهاده های 1 و 6 و 7 را تامین می نماید.

(کلیه آموزش های ارایه شده در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، آموزش های ضمن کار، آموزش در بنگاه های اقتصاد ی (طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی) از این نوع می باشند)

مشارکتی نوع 2

  این آموزش ها مبتنی بر تفاهمنامه همکاری و یا الزامات قانونی بدون مبادله مالی، اجرا می گردد و سهم آورده و مشارکت سازمان حداقل یک نهاده بیشتر (علاوه بر) از نهاده های (1 و 6 و 7 )می باشد.(مانند آموزش در زندان و پادگان)

مشارکتی نوع 3

  آموزش هایی که مبتنی بر قراردادهای مالی (ملی/ استانی) می باشد و می تواند در محل مراکز ثابت و شعب و کارگاه های اقماری اجرا گردد.

نهاده های آموزشی:

 1- استاندارد/محتوا   2- فضا   3- تجهیزات و ابزار   4- مواد مصرفی   5 - انرژی   6- صدور مجوز، راهبری و نظارت   7- ارزشیابی/صدور گواهینامه یا تاییدیه   8- مربی   9- ایمنی  10- مشاوره و رهگیری

  ضمناً، جهت دریافت اطلاعات درخصوص دوره های آموزشی بخش خصوصی، می توانید به قسمت آموزشگاه های آزاد مراجعه نمایید.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین