شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

صدور گواهینامه مهارت

شرح خدمت:کارآموزان مهارت پس از قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی با ورود به پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس portaltvto.com با ورود به سامانه صدور گواهینامه نسبت به پرداخت هزینه صدور گواهینامه اقدام نمایند.

شناسنامه این خدمت

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

 تمدید/ تعویض گواهی نامه مهارت

شرح خدمت :  این خدمت به منظور تمدید/ تعویض گواهی نامه های مهارت  فاقد اعتبار  به خدمت گیرندگان ارائه می شود. به طوری که فرد متقاضی با تحویل گواهینامه فاقد اعتبار در سامانه آزمون ادواری جهت تمدید و تعویض گواهینامه ثبت نام می نماید در صورتی که کد استاندارد گواهینامه با گواهینامه جدید یکسان باشد گواهینامه بدون آزمون تمدید و تعویض میگردد و در صورتی که با استاندارد های جدید مغایرت داشته باشد فرد باید جهت آزمون مجدد ثبت نام نماید.

شناسنامه این خدمت

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

 پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت

 شرح خدمت:این خدمت جهت پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت به سایر دستگاههای دولتی  به صورت آنلاین ارائه می شود.

شناسنامه این خدمت

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

کلیه خدمات مرتبط با گواهینامه مهارت

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین