شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

شناسنامه ارائه این خدمت

راهنمای ثبت نام اینترنتی آزمون های مهارتی

سامانه ثبت نام اینترنتی آزمون های مهارتی

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی های203 - 204 - 207 - 209  مربوط به واحد ارزشیابی و سنجش مهارت این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین