شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

1- دستورالعمل مهارت آموختگان برتر

2- آثار و مستندات(تالیف و ترجمه کتابهای مهارتی)

3- سامانه ملی استاندارد مهارت

استانداردهای آموزشی :

یکی از فعالیت های مستمر پژوهشی آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تدوین مجموعه ای برای اجرای آموزش های فنی و حرفه ای است که تحت عنوان استانداردهای آموزشی از آن یاد می شود. در این استانداردها،  مطالب مورد تدریس به همراه فهرست تجهیزات و مواد مصرفی، زمان آموزش، شرایط مربی، شرایط کارآموز و سایر اطلاعات در مجموعه ای گردآمده است. این استانداردها که دارای کد بین المللی است توسط مربیان، کارشناسان و شاغلین بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات، دانشگاهیان و... طی مراحلی تدوین می گردد. هر استاندارد تاریخ اعتبار داشته و پس از آن،  باید بازنگری گردد ضمناً چارچوب استانداردها در سراسر کشور یکسان می باشد.  یکی از دغدغه ها و مسائل اصلی مسئولین کارشناسان حوزۀ آموزش فنی و حرفه ای چگونگی حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و ارایه آموزشهای مهارتی متناسب با بازار کار است. بی شک در این زمینه تدوین استانداردهای جدید پس از نیاز سنجی نقش اصلی و پایه ای ایفا خواهد کرد ، از این رو اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد به عنوان یکی از دستگاه های دولتی که هدف اساسی آن ارتقای سطح دانش مهارتی در جامعه است این رسالت را پذیرفته که با تشکیل کمیته استاندارد نویسی و تدوین استاندارد مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف با بهره گیری از تخصص علمی استادان دانشگاه ها ، متخصصین صنایع ، شرکت ها ، مربیان ، کارشناسان فنی و حرفه ای و دانشجویان خبره گامی هر چند کوچک در نیل به این هدف بر دارد.  استانداردهای مهارت بیشتر بر اساس آموزشهای عملی تدوین می شوند. علاوه بر آن تواناییهای استانداردها با مولفه های دانش، نگرش، مهارت، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی تعریف می شوند و از این جهت با سرفصلهای آموزشهای رسمی کاملا متفاوت می باشد.

بمنظور دستیابی و مشاهده استانداردهای آموزشی حرفه های متنوع آموزش فنی و حرفه ای،  می توانید از طریق نشانی https://rpc.irantvto.ir (سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)  مراجعه نمائید.

4- تدوین استانداردهای آموزشی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین