شعار سال
جمعه 24 فروردین 1403

شناسنامه ارائه این خدمت

فرایند تدوین استاندارد آموزشی

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

سامانه ملی استاندارد مهارت

کتب آموزشی

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی 214  مربوط به واحد آموزش،پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل  و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل  در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین