شعار سال
جمعه 24 فروردین 1403

شناسنامه ارائه این خدمت

 وب سایت مدیریت مسابقات ملی و بین المللی مهارت

شماره تلفن 5-38250081 داخلی های212 و 214 مربوط به واحد آموزش،پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت

برگزاری مسابقات مهارت

شرح خدمت: در این خدمت ثبت نام در مسابقات به صورت الکترونیکی و شرکت در مسابقات به صورت حضوری یا تلفیقی( حضوری و مجازی ) صورت می گیرد. نتایج نیز به صورت الکترونیکی به شرکت کنندگان اعلام میگردد. فرآیندهای مربوط به خدمت شامل مراحل زیر است : - ثبت نام متقاضیان و کارشناسان در مسابقه - فرآیند برگزاری المپیاد مهارت در سه سطح شهرستانی ،استانی و ملی - اعلام نتایج و تخصیص و صدور مدال

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

برگزاری مسابقات  آزاد مهارت

شرح خدمت: در این خدمت ثبت نام در مسابقات به صورت الکترونیکی و شرکت در مسابقات به صورت حضوری یا تلفیقی( حضوری و مجازی ) صورت می گیرد. نتایج نیز به صورت الکترونیکی به شرکت کنندگان اعلام میگردد. فرآیندهای مربوط به خدمت شامل مراحل زیر است : - ثبت نام متقاضیان و کارشناسان در مسابقه - فرآیند برگزاری المپیاد مهارت در سه سطح شهرستانی ،استانی و ملی - اعلام نتایج و تخصیص و صدور مدال

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

 برگزاری مسابقات مهارت معلولین

شرح خدمت: در این خدمت ثبت نام در مسابقات به صورت الکترونیکی و شرکت در مسابقات به صورت حضوری یا تلفیقی( حضوری و مجازی ) صورت می گیرد. نتایج نیز به صورت الکترونیکی به شرکت کنندگان اعلام میگردد. فرآیندهای مربوط به خدمت شامل مراحل زیر است : - ثبت نام متقاضیان و کارشناسان در مسابقه - فرآیند برگزاری المپیاد مهارت در سه سطح شهرستانی ،استانی و ملی - اعلام نتایج و تخصیص و صدور مدال

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

 اعزام به مسابقات جهانی مهارت

شرح خدمت:این خدمت به منتخبین اعزام جهت شرکت در مسابقات مهارت جهانی  طبق فرآیند زیر ارائه می شود.

- برگزاری اردوی مسابقات جهانی به صورت متمرکز و غیرمتمرکز

- نفر انتخابی جهت شرکت در اردوی تخصصی

- شرکت در مسابقات جهانی

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت: این خدمت به صورت سازمانی انجام شده و در استان ارائه نمی گردد.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین